Skip to header
株式会社 小原
简体中文
产品/服务公司介绍咨询

产品/服务
大厅装饰物
 
 

灼热和幻想

点击图像,参看放大的图像。

 

 

 

 

 

      
 
     
     
 
设计 : 熊泽 雅文 
    有限会社 KEI空间工房
作品名 : 灼热和幻想
施工 : 有限会社 KEI空间工房
材料 : Opt-Clear
     80×550×1,000~1,500L(mm) ※有泡沫
     110×400×1,000L(mm)         ※有泡沫
To the top of the page
 

装饰用玻璃作品集

装饰用玻璃材料
 
 
|  网站导航  |  个人信息保护方针  |  公司地址  |(c) OHARA INC. All rights reserved.